Er gældende fra generalforsamlingen d. 29.11.2021

Ordensregler

Erstatter ordensregler af 26.11.2015

Ordensregler

Kolonihaveforeningen Østervang af 1942

1. Foreningens medlemmer skal have fast bopæl i Odsherred kommune.

2. Den årlige haveleje forfalder til betaling i to lige store rater.

d. 1/4 og d. 1/8

 • Der indbetales til kassereren på den anviste måde.
 • Alle haveejere med hus eller skur skal som minimum have en brandforsikring.
 • Den kollektive forsikring i TRYG betales d. 1/5
 • Nye medlemmer betaler et indskud 600 kr.
 • Nye medlemmer betaler 2000 kr. i depositum, som betales tilbage ved fraflytning, hvis haven har et sømmeligt udseende.

3. Den samlede bebyggelse må ikke overstige 10 % af havens størrelse.

 • Husets højde må ikke overstige 3 m. fra top af sokkelsten. Sokkelsten må kun være 30 cm. Over jorden.
 • Førstesal på huse er forbudt. Åbne eller lukkede terrasser må ikke monteres på huse eller udhuse højere end ½ m. over jorden.
 • Campingvogne er ikke tilladt i haverne
 • Campingvogne på p-pladser max. 3 døgn.
 • Der må ikke opsættes skurvogne i kolonihaveforeningen Østervang (vedtaget 2013)

3A. Intet byggeri må påbegyndes før tegninger over hus eller tilbygning/ombygning med mål og placering er godkendt af bestyrelsen.

38. Fjernes, nedrives eller flyttes der bebyggelse på en overbebygget grund, må der efterfølgende kun bebygges op til maksimum byggegrad for grunden (10% af havens størrelse) Inkl. skur

 • Ethvert byggeri skal være 1,5 m. fra hæk.
 • Hegn/plankeværk skal være min. 0,50 m. fra hæk. Max højde 180 cm.
 • Trådhegn/hundehegn må gerne opføres i hæk, så frem man overholder ordensregler pkt. 7A

4. De opførte huse må ikke benyttes til helårsbeboelse.

 • Det er tilladt at bebo husene fra d.1/4 til 30/9.

4A. Det anbefales at installere vindmøller fra firmaet Rutland, som er de mest støjsvage der findes på markedet. Den skal være 12 el. 24 volt til opladning af egen batteribank. Møllen må max. Have en vingediameter på 110 cm. Møllen må højst være 6 m. på det højeste sted. Masten må kun bestå af et rør med en diameter på ca. 43 mm. Der må ikke opføres gitter master.

Man skal ansøge bestyrelsen i kolonihaven som er med til at placere møllen så den ikke genere naboerne. Der må kun opstilles en mølle pr. have. Møllerne må ikke genere naboerne med lys og støj. Møllen må have så mange vinger som muligt, da det gør at møllen ikke larmer el. lyder som en helikopter når den kører. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling april 2011.

5. Der åbnes for vand d. 2 lørdag i april, og der lukkes for vand lørdag i uge 43, såfremt frosten tillader det.

6. Fælles renovation forefindes ikke. Medlemmerne må selv sørge for fjernelse af affald. Ophobning af affald er strengt forbudt, da dette tiltrækker skadedyr.

7. Vejene vedligeholdes af lejerne ud for den enkelte lod. Lågerne må være i hæk højde og skal oplukke ind i haven. Hækkene skal være velholdte og ensartede klippede. De skal være lige på begge sider og overkant. Tiden for klipning opslås i opslagstavlen. Facade- og mellem hækkenes højde må ikke overstige 1.70 m. og på oversigtsstedet ikke 1. m.

 • Alle hække skal være af samme beplantning. Liguster

7A. Lejer er forpligtet til at vedligeholde haven, hækken og sin del af vejen uden for egen have. Vedligeholdes have og/eller hæk ikke, vil lejeren modtage brev om vedligehold af have og/eller hæk.

Har have lejer modtaget 3 breve indenfor et år, angående vedligehold af have og/eller hæk, så kan bestyrelsen sætte en gartner til at vedligeholde for have lejers regning.

8.Træer og buske skal plantes så langt fra naboskel, at de ikke skygger for nabohaverne, og i øvrigt skal al beplantning foregå så langt fra hækken, at disse ikke berøres eller tager skade.

9.Støjende maskiner (motorsave, plæneklippere, fræsere, generatorer mm.) samt brug af andre motordrevne haveredskaber, skal holdes indenfor tidsrummet:

1. April — 1. November

 • Hverdage kl. 8.00 — 12.00 og kl. 13.30 — 21.00
 • Lørdage kl. 8.00 — 12.00 og kl. 13.30 — 18.00
 • Søndage kl. 8.00 — 12.00

Generatorer må kun benyttes til strømfremstilling i kortere perioder og ikke til opladning af batterier. Der kan dispenseres for dette ved byggeri.

10. Cykler og knallerter må ikke henstilles langs hegnet, vejene eller materiel huset. Motorkøretøjer skal parkeres på den fælles parkeringsplads eller på den ved haven indrettede private parkeringsplads. Parkeringsplads må for egen regning indrettes som skråparkering ind i den enkeltes have, og den skal være så dyb, at motorkøretøjet under parkering ikke rager uden for hæklinjen mod vejen.

11. Drivhuse må kun opføres i den bagerste del af haven, og må ikke være over 2 m. høje. De skal i øvrigt være sømmeligt udseende.

12. Afbrænding er forbudt. Se brandregulativet.

13. Hunde skal være i snor og efterladenskaber skal opsamles. Dette gælder hele året. Husdyrhold i kolonihaverne er forbudt.

14. Al slags boldspil på veje og fælles pladser er forbudt, ligesom der ikke må gøres unødig støj. Dog er det tilladt at spille bold på den store plæne kaldet “Lunden”

15. Klager vedr, forholdene i kolonihaven, og angående overtrædelse af foreningens love, gældende vedtægter og bestemmelser, skal rettes skriftligt til bestyrelsen

16. Der afholdes en ordinær generalforsamling hvert år den sidste mandag i november. Regnskabet slutter 1. oktober.

På bestyrelsens vegne
Formand

kontakt

Formand Tom Kristensen:
Mail: koloniformand@nyka.dk
Telefon: +45 23 30 87 66

Om

Østervangshaven er en haveforening beliggende i udkanten af Nykøbing Sj. by, bestående af 118 haver og et fællesareal på 900 m2, hvor der hvert år holdes fælles arrangementer. Derudover har vi en stor legeplads med tilhørende græsareal, hvor børn kan boltre sig. Haveforeningen blev grundlagt i 1942, og havde 80års jubilæum 2022.

Menuer